Vzdělávání zaměstnanců

 

Stále se učíme a práce nás baví!

Velmi pečlivě dbáme na vzdělávání celého týmu mateřské školky. Sledujeme nové trendy v předškolním vzdělávaní, nové metody výuky, zajímavosti ze světa a stále se zdokonalujeme na nejrůznějších kurzech a školeních. Co už máme za sebou?


Individualizace práce v MŠ
Vzdělávací kurz zaměřený na podporu individualizace vzdělávání v mateřské škole a na seznámení se způsoby pedagogické práce, které umožňují naplňovat požadavky Rámcového vzdělávacího programu na předškolní vzdělávání. Seznamuje s trendy a tendencemi současné pedagogiky v pohledu na dítě a naplňování jeho potřeb. Současně ukazuje možnosti, které učitelka může využít při sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v MŠ.

Vývojová psychologie
Problematika ontogeneze. Pochopení vývoje jedince v závislosti na podmínkách a charakteristika věkových zvláštností v jednotlivých etapách.

Řízení mateřské školy
Základní manažerské kompetence – plánování, organizování, vedení lidí, kontrola; Plánování – druhy plánů, jak plánovat; Personalistika – výběr a vedení lidí; Řízení organizace – organizační struktura školy, školní řád, provozní řády, pracovní řád, další vnitřní řády a interní předpisy; Systém řízení kvality – týmové řízení, individuální řízení, management kontroly, externí zprávy; Kritéria úspěšné školy; Autoevaluace školy; Řízení změny – objektivní a subjektivní podmínky, fáze změny; Školní vzdělávací programy.

Jazykové kurzy angličtiny
Jazykové kurzy zaměřené na prohloubení znalostí a dovedností v oblasti gramatiky, slohu, poslechu a v oblasti ústní komunikace.
• Jazykový kurz British Council- výstup- zkouška FCE
• Jazykový kurz na jazykové škole ETC, Praha- výstup- zkouška Pitman
• Státní zkouška z anglického jazyka

Angličtina pro učitelky MŠ s metodikou výuky předškoláků
Cyklus seminářů je zaměřen na vzdělávání učitelek MŠ v angličtině a zároveň jejich seznámení s metodikou výuky angličtiny předškolních dětí v mateřské škole.

Mensa NTC systém učení
Poznávání metody NTC v praxi, výroba pracovních listů a pomůcek do MŠ

Relaxace s dětmi v mateřské a základní škole
Možnosti využití relaxačních technik ke zlepšení koncentrace pozornosti a výkonu dětí, teoretické podklady fungování relaxačních technik (fyziologické zákonitosti), rozdělení relaxačních technik podle druhů, možnosti využití u dětí s ADHD, ADD, obecné zásady při nácviku relaxačních technik, postup, názorné ukázky a praktické použití.

Jak úspěšně komunikovat
Využití komunikačních prostředků pro efektivní komunikaci, vnímání, chyby ve vnímání, aktivní naslouchání, sdělování informací, nekonfliktní a konfliktní rozhovory, komunikační pasti.

Pohybové a psychomotorické hry
Poznávání nových pohybových her s různými pomůckami i bez, správné motivování dětí pro hru.

Speciální pedagogika
Základní poznatky z oblasti speciální pedagogiky pro budoucí profesi učitelů- péče o zdravotně a mentálně postižené.

Velikonoční a jarní tvoření
Seminář spojený s dílnou s řadu námětů, jak efektivně zařadit do výuky výtvarné výchovy a do volnočasových aktivit vazbu na tradiční svátky v kalendářním roce, jak naplnit požadavek na vzdělávací obsah předmětu, jak přitom využít mezipředmětových vztahů a jak začlenit tematické okruhy jednotlivých průřezových témat do výuky tak, aby byl naplněn požadavek na postupné získávání klíčových kompetencí.

Vánoční inspirace
Výroba jednoduchých vánočních dekorací. Vánoční inspirace – kombinovaný seminář: embosovaná přáníčka, navlékané hvězdy s perličkami a korálky, vánoční hvězdy z transparentního papíru, svícny z morušového papíru, vánoční zdobené koule. Inspirace pro výrobu malých vánočních dárků, vhodné pro tvořivé činnosti s dětmi.

Pane, pojďte si hrát – ekodílna
Využití druhotných surovin ve výtvarné výchově, náměty pro výtvarné hry.

Výtvarné téma
Jak rozvíjet dětskou vnímavost a podporovat přirozenou potřebu a chuť výtvarně tvořit. Inspirativní setkání dětí s barvami k uvědomělejšímu využívání barevných vztahů, proměny přírody od jara do zimy, portréty ročního období, barevné určování měsíců, kalendáře. Rozvíjení výtvarných řad námětů v určitém ročním období. Konkrétní ukázky motivací poezií, pohádkou, výtvarným dílem.

Základy keramiky
Rozvíjení a podpora dětských manuálních dovedností s tvarovací hmotou, vnímavost pro tvar, proporce, barevnost a prostor. Inspirativní náměty a informace o možnostech práce s keramickými hmotami, barvami a glazurami, jejich vlastnostmi a možnostmi použití. Vhodné techniky práce pro děti předškolního a mladšího školního věku. Hygienické normy a podmínky při práci s keramickými materiály podle vhodnosti pro předškolní a mladší školní věk dětí.

Jóga s dětmi
Jógové techniky, které vedou k vyvážení těla i mysli, k celkovému zklidnění a odhalení vnitřních pokladů. Jednoduchá cvičení dle systému Jóga v denním životě pomohou dětem i dospělým postoupit o pár krůčků dál na cestě ke štěstí.

Výtvarná výchova a keramika pro děti
Kurz zaměřený na obecný vhled do oblasti taneční a pohybové terapie. Koncepce převážně sebeprožitkovou formou doplněnou o teoretické výklady.

Kurz muzikoterapie Markéty Gerlichové
Aktivní použití muzikoterapie ve zdravotnictví, školství, v sociální sféře i v rodině.

Hledání příčin kázeňských problémů dětí předškolního věku
Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě). Příčiny nežádoucího chování – nevyhraněná lateralita, leváctví, poruchy vývoje řeči, snížené rozumové schopnosti, poruchy chování, nepoznané smyslové vady, sociální prostředí rodiny a další. Možnosti práce s těmito dětmi. Spolupráce s rodinou.

Logopedická prevence
Nejčastější poruchy výslovnosti a jejich příčiny. Zařazování logopedické prevence do denního režimu dětí, techniky a metody procvičování mluvidel, logopedické hry.

Kurz první pomoci
Poskytování první pomoci s ohledem na specifika dětí předškolního věku.

Kurz bezpečnosti práce v mateřské škole
Bezpečnost práce v mateřské škole

Hygiena při práci s dětmi
Kurz vedený pracovníkem hygienické stanice s ohledem na prostředí mateřské školy