Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program naší školky je zpracován přímo “na míru” dětem a je aktualizován každý školní rok.


„Tajemství stoletého stromu“ je školní vzdělávací program zaměřený na enviromentální výchovu, ekologii, poznávání světa, přírody, zvířat, lidí i lidových tradic.  Je zpracovaný do 10 bloků podle jednotlivých měsíců ve školním roce a dětem představen ve formě stromu, každá větev představuje jeden měsíc, jehož název a obsah pomáhá přibližovat obsahu vzdělávací nabídky v daném bloku.

Přehled deseti základních bloků a jejich rozdělení na jednotlivé týdny:


ZÁŘÍ – KOŘENY MÁ STROM I RODINA

 • Nejsme žádná zlobidla, dodržujeme pravidla
 • Buď můj kamarád, pojď si se mnou hrát
 • Domeček plný koleček (rodina + u nás doma)
 • Můj domov (kde bydlím, obec, ČR )

Hlavním záměrem tematického bloku je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s nimi a pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje ve svém sociálním prostředí.

Plánované akce – Slavnostní zahájení školního roku s divadelním představením „Cirkus – kus-kus“, Pěší výlet do okolí školky, Odpolední posezení u čajíčku – Třídní schůzky trochu jinak, Den otevřených dveří, Rodinné projekty – „Já a moje rodina“, projektový den – „Domečkohraní“.


ŘÍJEN –  PODZIM KOUZLÍ V KORUNÁCH STROMŮ I POD NIMI

 • Barevný svět listí (podzim, počasí, atributy)
 • Co se děje v lese? (podzim v lese, stromy a plody, houby, zvířátka)
 • Co uzrálo na stromě? (podzim na zahradě, ovoce a zelenina)
 • Co to zlátne na poli? (podzimní plodiny z pole)

Hlavním záměrem tematického bloku je založit povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a proměnách na podzim, kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody v různých ekosystémech.

Plánované akce – „Bramboriáda“ – akce pro děti a rodiče + RP – „Panáček bramboráček“, „Houbohraní“- projektový den pro děti, Lázeňské dopoledne, tematické dny pro děti – Jablečný den,  Dýňový den, Řepný den.


LISTOPAD – DATEL, DOKTOR STROMU

 • Zázraky našeho těla (části těla a jejich funkce)
 • Bacili všude kolem nás (hygiena, nemoc x zdraví)
 • Co je a není zdravé (potraviny)
 • Ať jsi zdravý jako buk! (nejen sportem ku zdraví)

Hlavními záměry tematického bloku je vést děti k ochraně zdraví, zdravým životním návykům a postojům, zlepšovat pohybovou a zdravotní kulturu a posilovat hygienické návyky jako samozřejmou součást života.

Plánované akce – Strašidlácký bál, RP – „Naše strašidlo“, Záchranný kurz pro děti, Nemocnice pro plyšáky, program ekocentrum: Kdo mě chytí, Kdo mě sní?, návštěva stomatologa, Lázeňský den, Vázání adventních věnců.


PROSINEC – KOUZLO VÁNOČNÍHO STROMEČKU

 • S vánočním stromečkem kolem světa (Vánoce v jiných zemích)
 • Čert klepe na dveře
 • Co to cinká pod stromečkem? (tradice Vánoc)
 • Vánoční koleda

Hlavními záměry tematického bloku je uvést děti do světa kultury, umění a lidových tradic v období adventu a vánočních svátků, seznámit se světem materiálních i duchovních hodnot, umožnit aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. Rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí, rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické a estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární.

Plánované akce – Mikuláš ve školce, divadelní představení „Hlídali jsme Ježíška“, Vánoční setkání s rodiči, Strom přání, Vánoční dopoledne aneb čekáme na Ježíška.


LEDEN – VĚTVE POKRYTÉ SNĚHEM

 • Stromy i příroda v zimě (atributy zimy, krajina, počasí)
 • Ledové kouzlení (hrátky a  pokusy se sněhem a ledem)
 • Zimní olympiáda
 • Otisky na sněhu (zvířátka v zimě, stopy)

Hlavním záměrem tematického bloku je vytváření povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a proměnách v zimě, vytváření elementárních základů pro odpovědný postoj k přírodě, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu v zimním období, podpora v učení sebeobslužných činností, zdokonalování dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky.

Plánované akce –  „Vločkohraní“ tematický den pro děti, program ekocentra – Zimní spáči, Zimní olympiáda, Lyžařská školička, Vysvědčení.


ÚNOR – STROM ZÁBAVY

 • Školka plná legrace (netradiční a zábavný týden)
 • Masopustní řádění (tradice masopustu)
 • Do říše pohádek
 • Svět barev, čísel a tvarů

Hlavními záměry tematického bloku je uvést děti do světa kultury a umění, podpořit zájem o kulturu a literaturu, s tím úzce souvisí podpora duševní pohody a psychické zdatnosti a pocitu radosti z veselé atmosféry. Dále pak podpora kreativity a sebevyjádření, rozvoj řeči a jazyka, rozvíjení kooperace mezi dětmi ve společných činnostech.

Plánované akce – Masopustní veselice, Rodinné projekty – Moje oblíbená knížka, Návštěva knihovny v Benešově, Lázeňský den, výlet do divadla Gong, Montessori den.


BŘEZEN – STROMY U NÁS A VE SVĚTĚ

 • Prstem po mapě světa (poznáváme kontinenty)
 • Naše země česká (Česká republika)
 • Probouzí se příroda (jaro a jeho atributy)
 • Barevná vajíčka (Velikonoce)                                        

Hlavními záměry tematického bloku je vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, lidmi, společností, vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností. Také vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije, a podpora vlastenectví. Nedílnou součástí také vytváření povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a proměnách na jaře. Dále podporovat lidové tradice a zvyky, vytvářet sváteční náladu k příležitosti svátků jara.

Plánované akce – hudební pořad L. Hamajdové –Muzikanti z české země“, Rodinné projekty – „Kouty ČR“, Odpolední posezení u čajíčku – třídní schůzky jinak,  program ekocentra – Za Krakonošem, Lázeňský den, Výlet – Vodní dům Hulice,  Požární poplach – nácvik.


DUBEN  – ZVÍŘATA ANEB KDO ŽIJE NA STROMĚ A KDO NE                           

 • Na statku i ve chlévě zvířátka najdeme
 • Ryby i žáby vodu mají rády
 • Jelen, srnec v lese parohy své nese
 • Tygři i opice žijí nejen v Africe

Hlavními záměry tematického bloku objevování různých druhů zvířat a seznamování se s jejich životem, hledat odpovědi na otázky týkající se živých tvorů a vztahu člověka k nim, vytváření povědomí o potřebě ochrany přírody a upevňování sounáležitosti s živou a neživou přírodou.

Plánované akce –  návštěva Farmy Ztracenka, Pašijový týden, RP – „Zvířecí rekordmani“, Výlet do akvária Mořský svět, Lázeňský den, Čarodějnický rej pro rodiče a děti.


KVĚTEN – POD ROZKVETLÝM STROMEM, MAMI, ZAHRNU TĚ PUSINKAMI

 • Oheň, voda, vítr, vzduch (přírodní živly)
 • Maminka
 • Povolání a řemesla
 • Vzhůru do vesmíru

Hlavními záměry tohoto tematického bloku je vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi a jejich profesemi, společností, planetou Zemí, Také vytváření vztahu k rodině a poznávání důležitosti mateřství a rodiny.

Plánované akce – Odpoledne pro maminky, hudební pořad Lenky Hamajdové – Abeceda aneb ten umí to a ten zas tohle“,  Mobilní planetárium ve školce, Rodinné projekty –„Mimozemšťan“, návštěva hasičské zbrojnice, Lázeňský den, výlet – muzeum smyslů,  Den dětí.


ČERVEN – ČERVENÁ SE V KORUNÁCH

 • Svět dětí (děti x dospělí, děti ve světě, děti dnes a dříve)
 • Stůj, svítí červená (dopravní týden)
 • Ahoj, léto! (léto a jeho atributy)
 • V trávě (rostliny, hmyz, sportování…)
 • Loučení se školkou

Hlavními záměry tematického bloku je poznávání bezpečnostních pravidel silničního provozu, seznamování se s dopravními prostředky, vytváření povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a proměnách v létě.

Plánované akce – dopravní den a cyklozávody, návštěva Policie ČR, Výlet zámek Loučeň (Staré hrady), program ekocentra – Včelka, Zahradní slavnost + Ceremoniál pro předškoláky, Vysvědčení


ŠVP v sobě také zahrnuje několik dlouhodobých projektů:

 • Projekt „Deníčky – trezor na zážitky“ – každé dítě si povede svůj „deníček“, kam si kreslí zážitky, lepí vstupenky či jízdenky z výletů (deníčky napomáhají vzájemnému poznávání dětí, komunikaci dětí v komunitním kruhu, podporují spolupráci školy a rodičů.
 • Miniprojekty – jedná se o domácí krátkodobé projekty na dané téma, na kterých pracuje dítě s rodičem doma, výsledek pak prezentuje před ostatními dětmi ve třídě
 • Logohrátky – pravidelné zařazování logopedických chvilek do řízené činnosti, cílem je posílení logopedické prevence pro děti mateřské školy a podpora přirozeného vývoje řeči (obsahem budou dechová a artikulační cvičení, procvičování obratnosti mluvidel, prstové hříčky, breptadla)
 • Projekt Školáček – jedná se o nadstavbový program přípravy budoucích předškoláků zaměřený na zdokonalování schopností a dovedností nezbytných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání v 1. ročníku základní školy, učení zde probíhá systémem škola hrou a metodami činnostního učení (děti manipulují s konkrétními předměty a názornými pomůckami), vše je doplněno o soubor pracovních listů se vzájemnou návazností. Předškoláci pracují ve skupinách s lektorem, informace o pokrocích jsou formou stručného hodnocení dále předávány třídním učitelkám a rodičům spolu s dalšími doporučeními.

Ochrana osobních údajů a dat v MŠ MiniSvět – GDPR
Mateřská škola MiniSvět Mrač je správce osobních údajů a dat, které v souladu se svou činností zpracovává. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet k pověřenci GDPR prostřednictvím datové schránky MŠ.