Školní vzdělávací program mateřské školy MiniSvět

Školní vzdělávací program naší školky je zpracován přímo “na míru” dětem a je aktualizován každý školní rok.


„Pohádky ze staré truhly“ je školní vzdělávací program zaměřený na enviromentální výchovu, ekologii, poznávání světa, přírody, zvířat, lidí i lidových tradic. Je zpracovaný do 10 bloků podle jednotlivých měsíců ve školním roce a dětem je představován prostřednictvím pohádkových postav. Každý měsíc je zastupován pohádkou či pohádkovými postavami. Děj, obsah pohádek a charakteristika pohádkových hrdinů pomáhá dětem přibližovat obsah vzdělávací nabídky v daném bloku.

Přehled deseti základních bloků a jejich rozdělení na jednotlivé týdny:


ZÁŘÍ – BUDULÍNEK

 • Buď můj kamarád, pojď si se mnou hrát 4.-8.9.
 • Nejsme žádná zlobidla, dodržujeme pravidla 11.-15.9.
 • Já a moje rodina 18.-22.9.
 • Můj domov (kde bydlím, obec) 25.-29.9

Hlavním záměrem tematického bloku je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s nimi a pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje ve svém sociálním prostředí.

Plánované akce – Slavnostní zahájení školního roku s bublinkovou party na školní zahradě, Pohádková stezka, Odpolední posezení u čajíčku – Třídní schůzky trochu jinak, Den otevřených dveří, Rodinné projekty – „Tohle je moje rodina“, projektový den – „Domečkohraní“


ŘÍJEN –  O VELIKÉ ŘEPĚ

 • Plody podzimu (na zahradě, na poli) 2.- 6.10.
 • Barevný svět listí 9.-13.10.
 • Podzimní proměny lesa 16.- 20.10
 • Zvířátka na podzim 23.-27.10.

Hlavním záměrem tematického bloku je založit povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a proměnách na podzim, kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody v různých ekosystémech, dále také seznámení se životem a chováním divokých zvířat v podzimním období

Plánované akce – „Dýňový svět “nebo „Rozhledna Špulka“ – výlet pro děti, „Jablíčková slavnost“– zahradní akce pro děti s rodiči, tematické dny pro děti – Draku, ty jsi vážně drak?, Do trávy padají kaštany…


LISTOPAD – JAK PEJSEK A KOČIČKA VAŘILI DORT

 • Strašidlácký týden 30.10.-3.11.
 • Zázraky našeho těla 6.11.-10.11.
 • Co je a není zdravé 13.11.-17.11.
 • Co je a není zdravé pro planetu 20.11.-24.11.
 • Advent je tu 27.11.-1.12.

Hlavním záměrem tematického bloku je vést děti k ochraně zdraví, životního prostředí, ochraně planety Země, zdravým životním návykům a postojům, zlepšovat pohybovou a zdravotní kulturu a posilovat hygienické návyky jako samozřejmou součást života. Dále také seznámit děti s dobou adventu a s ním spojenými tradicemi.

Plánované akce – Den světýlek, Rodinné projekty – Zázraky našeho těla, Nemocnice pro plyšáky, Kam patří odpadky ? – projektový den pro děti, návštěva stomatologa, Vázání adventních věnců


PROSINEC – ČERT A KÁČA

 • Čert klepe na dveře 4.-8.12.
 • Co to cinká pod stromečkem? 11.-15.12
 • Vánoční koleda 18.-22.12

Hlavním záměrem tematického bloku je uvést děti do světa kultury, umění a lidových tradic v období adventu a vánočních svátků, seznámit se světem materiálních i duchovních hodnot, umožnit aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. Rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí, rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické a estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární.

Plánované akce – Mikuláš ve školce, Vánoční zvyky – projektové dopoledne pro děti, Vánoční setkání s rodiči, Dárečky pro zvířátka – neseme potraviny ke krmelci


LEDEN – MIKEŠ

 • Stromy i příroda v zimě 2.-5.1
 • Sněhové hrátky 8.-12.1.
 • Zimní sport a radovánky 15.-19.1.
 • Zvířecí otisky na sněhu 22.-26.1.

Hlavním záměrem tematického bloku je vytváření povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a proměnách v zimě, vytváření elementárních základů pro odpovědný postoj k přírodě, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu v zimním období, podpora v učení sebeobslužných činností, zdokonalování dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky.

Plánované akce – Vločkohraní, divadelní představení “Popletená zimní pohádka”, Zimní olympiáda, Lyžařská školička, Vysvědčení


ÚNOR – MACH, ŠEBESTOVÁ A KOUZELNÉ SLUCHÁTKO

 • Knížka je můj kamarád 29.1.-2.2.
 • Školka plná legrace (masopust, karneval) 5.-9.2.
 • Hrajeme divadlo 19.-23.2.
 • Svět barev, čísel a tvarů 26.2.-1.3.

Hlavním záměrem tematického bloku je uvést děti do světa kultury a umění, podpořit zájem o kulturu a literaturu, s tím úzce souvisí podpora duševní pohody a psychické zdatnosti a pocitu radosti z veselé atmosféry. Dále pak podpora kreativity a sebevyjádření, rozvoj řeči a jazyka, rozvíjení kooperace mezi dětmi ve společných činnostech.

Plánované akce – Kloboukový den, Karneval, Montessori den, návštěva knihovny, RP – „Popletená pohádka“, divadelní představení “O porouchaném robotovi”


BŘEZEN – JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA ZASADILI SEMÍNKO

 • Prstem po mapě světa 4.3.-8.3.
 • Naše země česká 11.-15.3.
 • Probouzí se příroda (jaro ) 18.-22.3.
 • Barevná vajíčka (Velikonoce) 25.-29.3                                      

Hlavním záměrem tematického bloku je vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, lidmi, společností, vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností. Také vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije, a podpora vlastenectví. Nedílnou součástí také vytváření povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a proměnách na jaře, podpora lidových tradic a zvyků, vytváření sváteční nálady k příležitosti svátků jara.

Plánované akce – Jambo! – na skok v Africe, Brrr – tady je zima aneb cesta za Eskymáky, Ponožkový den – 21.3., Vynášení Morany, Vstávej, semínko, holala aneb ze semínka kytička


DUBEN  – KRTEK A KAMARÁDI

 • Na statku i ve chlévě zvířátka najdeme 2.-5.4
 • Zvířátka v přírodě na souši i ve vodě 8.-12.4
 • Tygři a opice v Indii i Africe 15.-19.4.
 • V trávě i podzemí veškeré hemžení 22.-26.4.

Hlavním záměrem tematického bloku je objevování různých druhů zvířat a živočichů žijících v odlišných ekosystémech, seznamování se s jejich životem, hledání odpovědi na otázky týkající se živých tvorů a vztahu člověka k nim, vytváření povědomí o potřebě ochrany přírody a upevňování sounáležitosti s živou a neživou přírodou.

Plánované akce – Jízdárna – koně, Výlet do ZOO Tábor, hudební pořad Lenky Hamajdové – The friends from the ZOO, RP – zvířecí rekordmani


KVĚTEN – FERDA MRAVENEC – PRÁCE VŠEHO DRUHU           

 • Ten umí to a ten zas tohle 29.4.-3.5.
 • Maminka 6.-10.5.
 • Hvězdná obloha 13.-17.5.
 • Přírodní živly 20.5.-24.5.
 • Stůj, svítí červená 27.-31.5.

Hlavními záměry tohoto tematického bloku je vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi a jejich profesemi, společností, planetou Zemí, vesmírem, také vytváření vztahu k rodině a poznávání důležitosti mateřství a rodiny. také pak poznávání bezpečnostních pravidel silničního provozu, seznamování se s dopravními prostředky,

Plánované akce – Čarodějnický rej pro rodiče a děti, výlet vodní dům Hulice, návštěva hasičské zbrojnice, RP – „Povolání maminky a tatínka“, Návštěva Policie ČR, Kolozávody.


ČERVEN – MAKOVÁ PANENKA A MOTÝL EMANUEL

 • Jak chutná léto? (léto a jeho atributy) 3.-7.6
 • Jak voní letní louka? 10.-14.6
 • Vodní radovánky 17.-21.6.
 • Loučení se školkou 24.-28.6.

Hlavními záměry tematického bloku je vytváření povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a proměnách v létě, osvojení si poznatků o tělovýchově a sportu v letním období a poznatků o bezpečném chování v přírodě a u vody během letního období

Plánované akce – Den dětí, Zahradní slavnost + Ceremoniál pro předškoláky, výlet Zeměráj, Vysvědčení


ŠVP v sobě také zahrnuje několik dlouhodobých projektů:

 • Projekt „Deníčky – trezor na zážitky“ – každé dítě si povede svůj „deníček“, kam si kreslí zážitky, lepí vstupenky či jízdenky z výletů (deníčky napomáhají vzájemnému poznávání dětí, komunikaci dětí v komunitním kruhu, podporují spolupráci školy a rodičů.
 • Miniprojekty – jedná se o domácí krátkodobé projekty na dané téma, na kterých pracuje dítě s rodičem doma, výsledek pak prezentuje před ostatními dětmi ve třídě
 • Logohrátky – pravidelné zařazování logopedických chvilek do řízené činnosti, cílem je posílení logopedické prevence pro děti mateřské školy a podpora přirozeného vývoje řeči (obsahem budou dechová a artikulační cvičení, procvičování obratnosti mluvidel, prstové hříčky, breptadla)
 • Projekt Školáček – jedná se o nadstavbový program přípravy budoucích předškoláků zaměřený na zdokonalování schopností a dovedností nezbytných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání v 1. ročníku základní školy, učení zde probíhá systémem škola hrou a metodami činnostního učení (děti manipulují s konkrétními předměty a názornými pomůckami), vše je doplněno o soubor pracovních listů se vzájemnou návazností. Předškoláci pracují ve skupinách s lektorem, informace o pokrocích jsou formou stručného hodnocení dále předávány třídním učitelkám a rodičům spolu s dalšími doporučeními.

Ochrana osobních údajů a dat v MŠ MiniSvět – GDPR
Mateřská škola MiniSvět Mrač je správce osobních údajů a dat, které v souladu se svou činností zpracovává. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet k pověřenci GDPR prostřednictvím datové schránky MŠ.


Školní řád mateřské školy MiniSvět
Školní řád Mateřské školy MiniSvět Mrač (dále jen MŠ MiniSvět) upravuje organizační strukturu, řízení společnosti a práva a povinnosti všech souvislosti s provozem mateřské školy MiniSvět. Na Školní řád navazují směrnice mzdového systému, pracovní řád a popisy jednotlivých činností a procesů MŠ MiniSvět. Školní řád je základní normou MŠ MiniSvět ve smyslu všech platných zákonů, nařízení a vyhlášek. Celé znění školního řádu MŠ MiniSvět.

Kompletní školní řád je všem rodičům k dispozici na recepci mateřské školy MiniSvět.